Alert: Thanksgiving Break Nov. 23 through Nov. 27. School resumes on Monday, Nov. 30.